สวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหลาย บทเรียนที่นักเรียนได้เห็นนี้คือแบบฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ สร้างขึ้นมาในระบบ Webbase  เพื่อให้เป็น Web Base Instruction (WBI) สร้างความสะดวกในการเข้าถึงโปรแกรมช่วยฝึกโดยไม่ต้องมีโปรแกรมติดตั้งไว้ที่ตัวเครื่องอีกทั้งยังให้ความสะดวกในการฝึกพิมพ์จาก      ที่ไหนก็ได้ขอเพียงสามารถ Online Internet ได้ก็เพียงพอ แบบฝึกที่นักเรียนเห็นนี้แบ่งเป็นสามส่วนคือ ส่วนแรกคือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพิมพ์ ส่วนที่สองแบบฝึกพิมพ์ภาษาไทย ประกอบด้วยแบบฝึกพิมพ์ 12 บทและส่วนที่สามคือเกมส์เพื่อฝึกทักษะในการใช้แป้นพิมพ์  ทั้งสามส่วนนี้มีบทแยกย่อยลงไปเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกฝนในหัวข้อที่ตนเองต้องการได้ แต่จริงแล้ว บทเรียนนี้ออกแบบมาให้เป็นไปตามลำดับขั้นผู้ใช้สามารถฝึกฝนไปตามลำดับเริ่มต้นตั้งแต่บทเรียนพื้นฐานบทที่ 1ไปเรื่อย ๆจนถึงบทสุดท้าย  ขอให้สนุกกับการฝึกพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดย...คุณครู นฤมล  จำปีเพชร   

 

 

 

 

Copyright 2008 Narumon Jampeepet.All right reserver

นางนฤมล  จำปีเพชร ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะ  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด